Administration

                                             

Teachers Name
Email
Bharati Khopkar  ghungaroo@yahoo.com
Pallavi Sadekar pallavi_sadekar@yahoo.com
Shraddha Dixit dixitsa@yahoo.com
Sonal Naik sonal_naik@hotmail.com
Manjiri Ganpule gmanjiri@yahoo.com
Shweta Dongre shweta.pharmacy@gmail.com
Sonali Amberkar sonaliamberkar@gmail.com
Kashmira Sahasrabuddhe kashsk2005@gmail.com
Deepali Keskar deepali_k@hotmail.com